โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School