มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

“นักเรียนดี ศรี ภ.ว.” ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School