การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
ด้วยระบบดิจิทัล (Digtial Testing) ระดับสนามสอบ

เข้าร่วมประชุมโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง
หัวหน้าสำนักงานวิชาการ และว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธาร หัวหน้างานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School