โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School