กิจกรรมการเตรียมสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ รอบที่ 2

สำหรับนักเรียนโรงการห้องเรียนพิเศษ SMP Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School