การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
(จาก 40 โรงเรียน)ประเภทดีเด่น ระดับภาคใต้ จาก 40 โรงเรียน และได้เข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับประเทศ
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566
ระดับภาคใต้ นายกฤตภาส สัตยาชัย ม.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ To Be Number IDOL รุ่นที่ 13
(6 คนสุดท้าย จาก 140 คน) ระดับภาคใต้ และได้เข้าแข่งขันต่อใน ระดับประเทศ

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า และสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School