ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" จังหวัดยะลา

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 13 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School