ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร ที่ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School