ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงาน

เรื่องระบบโครงสร้างการบริหารและรบบการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษ
และโครงการความเป็นเลิศของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 19 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School