ประชุมผู้เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ Intensive Chinese (ICE)
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 21 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School