ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ศึกษาดูงาน

เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนโครงการพิเศษ ICE

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School