ต้อนรับ คณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 23 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School