ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เดินทางกลับจากการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ


งาน The International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia (I-FEST²)
ที่ ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

วันที่ 24 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School