กิจกรรมการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 29 มีนาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School