ประชุมต้อนรับคณะท่านอุปทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 เมษายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School