โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 5/5 จำนวน 29 คน

ตามโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ตามจุดเน้นของหลักสูตร EP
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ

ณ ประเทศเกาหลี

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School