การประชุมพิจารณาจัดหาที่เรียนให้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน
ที่ได้ลงชื่อไว้กับศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2566

ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครู
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 เมษายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School