การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School