กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์
รายวิชา ฟิสิกส์ (วิทยากร MAX A WIT จัดเต็มวิทย์ ) และ รายวิชา เคมี (วิทยากร ครูปีโป้ )

สำหรับนักเรียนชั้ ม.4/7 - 4/14 และ ม.5/7 - 5/9 ที่มีความสนใจ
จัดโดย โครงการสหวิทยากร (MIP) หลักสูตรพหุปัญญา

ณ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School