การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School