ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
ที่ได้มาเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการศึกษา

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School