นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ณ ลานกลาง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School