การอบรม "อ่านร้อยกรองทำเสนาะ สู่สุนทรียะในชั้นเรียน" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รับเกียรติจาก นายอภิชัย จันทร์เกษ ครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร

ณ ห้องวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School