กิจกรรมรายวิชาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับนักเรียนห้องทั่วไป ม.5/7-5/9, ม.6/7-6/9
และนักเรียนกลุ่มที่มีความสนใจ วิทยากร ได้รับเกียรติจาก ครูพี่บาส ชีววิทยา และ เคมีพี่ปีโป้
จัดโดยโครงการสหวิทยาการ หลักสูตรพหุปัญญา

ณ ห้องประชุมชงโค ห้องประชุมชฎา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School