โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-อังกฤษ (ICE)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 29 คน ตามโครงการในกิจกรรมเสริมจุดเน้นของโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา ร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ณ HUAQIAO UNIVERSITY XIAMEN CHINA สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School