ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School