กิจกรรม Cultural Trip เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 118 คน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School