กิจกรรม Environmental trip หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 จำนวน 114 คน
โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program) EP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School