กิจกรรม Study Tour นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 107 คน
โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program) EP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School