กิจกรรม Unity Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 340 คน
โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program) EP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School