พิธีเปิดค่าย “รากแก้วการอ่าน แผ่ก้านการเขียน ปี 5”

ณ โรงแรมแอร์พอร์ต บีช โฮเทล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School