กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
สำหรับการสอบแข่งขัน TEDET วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School