กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย

สาขานิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ รายวิชา A-level สังคมศึกษา โครงการสหวิทยาการ หลักสูตรพหุปัญญา
ให้กับนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.5 และ ม.6 กลุ่มที่มีความสนใจ
โดยได้รับเกียรติจาก ครูฟิวส์ นายธนวัฒน์ กระแจะจันทร์ เป็นวิทยากร

ณ ห้องชฏา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School