โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดังใจฝัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยมีการติว TGAT1 กับอาจารย์ป้อ และการติว TGAT2 และ TGAT3 กับอาจารย์เกศ

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School