นายไพฑูรย์ บุษยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตรให้กับสารวัตรนักเรียนที่ปฏิบัติงานในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "ภูเก็ตเกมส์"

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School