ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารและครูร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงเรียน

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School