ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา
เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวโครงสร้างและหลักสูตรของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School