กิจกรรม “เชิดชูพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งมีการจัดนิทรรศการภาษาไทยซุ้มกิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันโต้วาที และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School