การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 225 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School