ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เมอซิเออร์ตีแยรี มาตู พร้อมภริยา มาดามเซซีล มาตู
มาดาม มาโกชา เฟรเกอแล็ง ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม

ในโอกาสมาเยี่ยม ห้องเรียนฝรั่งเศส และศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School