ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันขงจื๊อ และศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

นำโดย ผศ.ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย และ MRS. XIA LU
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน และคณะอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวจีน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านภาษาจีน ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School