ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วม

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

ณ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School