กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีสถานที่ ดังนี้

“ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง บ้านชินประชา ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนนถลาง ลานมังกร”

ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง บ้านชินประชา ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนนถลาง ลานมังกร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School