กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบรอบ 20 ปี มีนักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมจำนวน 571 คน

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School