ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
บุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (NBT ภูเก็ต)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School