พิธีเปิดค่าย “พัฒนาศักยภาพนักเรียนประชาสัมพันธ์”

โดยมี นายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด
และได้รับเกียรติจาก นางสาวศรุดา ญาณโกมุท และนายณัฐวรรธณ์ ปัญธัญญลักษณ์ เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนในครังนี้

ณ โรงแรมแอร์พอร์ต บีช โฮเทล จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School