กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขานิติศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการ MIP ม.5
และนักเรียน ม.6 "โครงการชวนน้องมาศาล สร้างแรงบันดาลใจ"

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และเยาวชน บทบาทหน้าที่ และภารกิจของศาล
ตลอดจนให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการศึกษา
ในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School