ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและสภานักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

เดินทางมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แสดงออกถึงหน้าที่ความเป็นผู้นำ
และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นำนักเรียน

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School