นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต
นายสุบัญชา อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต, นายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,
และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต

พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Traffyfondue
และการใช้งาน แอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ "ไทยดี" แอปเพื่อคนไทย

ณ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School