กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยงานแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School